Navigation
Besøgende
» Gæster online: 2

» Brugere online: 0

» Antal brugere: 3
» Nyeste bruger: Skovsgaard
Nyeste artikler
Log ind
Indtast brugernavn

KodeordGlemt kodeord?
Artikelhierarki
MAN HAR BEVIDST IGNORERET TRAKTATERNE !
7 ud af de 8 eksisterende traktater,- omhandler Det Europæiske fællesskab !

Alle 7 Traktater handler om det samme mål for fællesskabet !

Dette mål har man helt bevist ignoreret,- i forbindelse med Cabotagekørsel !

Transportkommissæren fra Baltikum,- - har været en dyr "fornøjelse" !FÅR VI MON SNART NOGLE POLITIKERE DER TØR "RETTE FEJLEN" ?


Det har taget lang tid,- at få de forskellige oplysninger og misforståelser til at danne give en mening der var til at forstå. Først efter at have søgt bekræftelser på "rette sted",- står det nu mere klart end nogensinde,- at der er sket et overgreb på transporterhvervet i hele den Vestlige del af EU. Her det desværre ikke blot i Danmark der har været "fiflet" med både indhold og hensigt,- med de love og regler der er udgivet fra EU. Det har sandelig været ret befordrende for den Østlige del af EU,- at Transportkommissæren var fra Baltikum.

Hvad jeg lige hentyder til her,- kan alle selv regne sig frem til,- HVIS der skulle blive skabt en interesse for det nu. Dog ligger det fast,- at Danmark har gjort ret i at nægte en henvendelse til EU,- omkring indholdet i EU-Forordning 1072 / 2009,- og særligt teksten i afsnit 13. Den seneste udmelding fra Trafikstyrelsen i Danmark,- fortæller blot at man var løbet tør for "undskyldninger". Når man efter et par års polemik,- ender med at svare således,- "Trafikstyrelsen er ikke bekendt med,- at andre lande ser anderledes på det" ,- ja så siger det mere end ord.

Vi skal her lige huske på,- at en EU-lov,- ALTID overtrumfer en National lov. En Forordning er i modsætning til et direktiv,- en regulær lov. Således er EU-Forordning 1072 / 2009 en EU-lov,- som klart SKAL efterleves i den udformning den er udsendt i. Dette gælder OGSÅ den ordlyd den har,- som er en direkte oversættelse til hvert enkelt medlemslands hovedsprog,- og oversættelsen er foretaget af EU. For Danmarks vedkommende er Forordningens DANSKE tekster gengivet i Den Europæiske Unions Tidende ,- hvilket bliver bekræftet i det brev der er tilføjet sidst i dette indlæg.

Det er ej heller tilladt at ændre på indholdet i en EU-lov,- hvilket man lige har "glemt" at tage hensyn til i Danmark. Desuden er det IKKE op til en siddende Transportminister,- at "vælge" hvordan en tekst skal forstås,- da dette er lagt fast i de hensigter der står anført i de omtalte Traktater. Da de Østeuropæiske lande blev en del af EU,- indtrådte der en form for protektionisme,- for at tilgodese de "fattige" stater i Østeuropa,- der samtidig fik en af deres egne som Transportkommissær,- hvilker gjorde hele operationen nemmere at gennemføre.

Her kommer først det svar den daværende Transportminister sendte til Trafikudvalget i April måned 2011,- efter at der var rejst tvivl om lovligheden af at anvende udflagede køretøjer til Cabotagekørsel.


Trafikudvalget har i brev af 26. april 2011 stillet mig følgende spørgsmål 1161 (TRU alm. del) på vegne af Anne Baastrup (SF), som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål 1161:

” Ministeren bedes kommentere artiklen ”DET ER NU BEVIST: Danske Vognmænd er "Slagtekvæg"!!!”, lagt på danskegodschauffoer.dk den 25. marts 2011.”

Svar:

Artiklen handler primært om fortolkningen af præamblen til forordning nr. 1072/2009 om fælles regler for adgang til markedet for international
godskørsel, herunder cabotage.

I præamblen er der anført: ” Transportvirksomheder, der har en fællesskabstilladelse som omhandlet i denne forordning, og transportvirksomheder, som har ret til at udføre visse kategorier af international transport, bør i overensstemmelse med denne forordning
have adgang til at udføre national transport i en medlemsstat i en begrænset periode, hvor de ikke har hjemsted eller andet forretningssted”.

Forordningens ordlyd skal forstås således, at en transportvirksomhed har ret til at udføre cabotagekørsel i en medlemsstat, selvom virksomheden ikke har hjemsted eller andet forretningssted i den pågældende medlemsstat.

Hvis for eksempel en dansk transportvirksomhed har oprettet et datterselskab eller filial i en anden medlemsstat, og selskabet/filialen har fået udstedt fællesskabstilladelse i denne medlemsstat, har selskabet/filialen således ret til at udføre cabotagekørsel også i Danmark.

Hvad angår omfanget af cabotagekørsel, som må udføres, siger forordningen, at der maksimalt må udføres 3 cabotagekørsler inden for 7 dage, hvis den internationale transport er leveret i Danmark, eller 1 cabotagekørsel inden for 3 dage, såfremt den internationale transport er afsluttet i en anden medlemsstat.

Det er netop hensigten med den cabotagevejledning som Trafikstyrelsen har udarbejdet i samarbejde med branchen at sikre, at der ikke opstår misforståelser omkring fortolkningen af reglerne. Der er således ikke tale om nationale særregler eller en særlig ”dansk forordning” som artiklen fremlægger det, men derimod et ønske om at sikre en ensartet forståelse af de gældende europæiske regler, vel at mærke regler som gælder både for danske og udenlandske virksomheder.

Med venlig hilsen

Hans Christian Schmidt


Tilbage i Marts måned 2011,- reagerede ANNE BAASTRUP på en artikel jeg havde skrevet. Hun kontaktede daværende Transportminister Hans Chr. Schmidt,- der kom på banen og redegjorde forløbet af det OVERGREB man havde udført overfor transportbranchen i Danmark. Desværre har denne udlægning været den gældende lige siden,- til trods for at der flere gange har været påvist direkte fejl,- af ret grov karakter.

Det udviklede sig til en polemik mellem en Journalistelev,- og undertegnede. Den unge mand,- var ret modtagelig for de svar der kom fra myndighederne,- og derfor foretog han ikke mere. Til gengæld fortsatte jeg med at "bore" i sagen,- og det gør jeg fortsat. Den bølgende polemik,- har været ret farverig uden egentlig at flytte noget. Trafikstyrelsen har igen og igen været ude med diverse "undvigemanøvre".

Læser man Traktaterne vil man opdage at en af flere hensigter med at "arbejdskraftens frie bevægelighed" udelukkende har været at give EU-borgerne mulighed for at kunne bevæge sig overalt i EU,- og tage arbejde de steder hvor der var arbejde at få. Dog må der IKKE opstå væsentlige gener på de lokale markeder,- således at dette oplever utilsigtet konkurrence af den årsag. Her burde været nok at tænke på,- at der i Forordningen er omtalt "beskyttelsesforanstaltninger",- og hvorfor er der mon det ?

Så langt så godt,- kunne man sige. Desværre er der nu mere end tidligere tegn på at nogen har haft en væsentlig interesse i at få udformet teksten så fordelagtigt som muligt,- frem for at anvende den korrekte DANSKE tekst. Her taler vi IKKE om en tilfældig oversættelse,- men om den udgave der er udsendt fra EU,- og som BURDE være den der er gældende,- uden at en Transportminister først har været inde over,- og har forklaret HVORDAN Forordningens tekst skal forstås.

Derfor står vi stadig med et uafklaret spørgsmål,- nemlig HVORFOR Danmark har valgt at UDSKIFTE de to ord " HVOR DE " ,- med to andre ord,- nemlig " SELVOM VIRKSOMHEDEN" . Denne proces ændre ikke blot indholdet af teksten,- men samtidig også hensigten. Følger man den ORIGINALE tekst i afsnit 13 i præambelen,- betyder dette at man IKKE må anvende udflagede køretøjer til Cabotagekørsel. Prisen har været flere tusinde konkurser i den Vestlige del af EU,- og en opblomstring af transportvirksomheder i den Østlige del. Begge disse forhold er sket med virksomheder,- med DANSKE ejere.


Dette betyder så,- at indtil EU ændre på teksten i Forordningen,- BØR det være den der står anført der er gældende,- og IKKE den tekst der er fremkommet som en særlig måde at forstå den på. Som dokumentation på,- at den skrevne tekst i Forordningens præambel afsnit 13,- ER den korrekte kommer her en skrivelse fra Transportministeriet,- der er et svar på en henvendelse fra mig,- i midten af Juni måned 2013. Svaret fortæller klart og tydeligt,- uden at være UKLART eller TÅGET,- at den Danske tekst er den korrekte,- UDEN den anvendte ændring.

Dette svar kommer her,- og det fortæller at det ER den tekst der står anført i Forordningen der ER gældende,- og IKKE den udlægning der er fremført af forhenværende Transportminister Hans Chr. Schmidt. Der har foreløbig været tre andre Ministre på den post,- uden at der er ændret på denne grove FADÆSE. Det har været DYRT for en række SERIØSE Danske vognmænd,- og håbet er at fremtiden vil bringe en ændring af dette forhold,- så branchen igen kan blive LOVLIG i forhold til ikke blot EU,- men også i forhold til TRAKTATERNE.
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Vurdering er kun tilgængelig for registrerede brugere.
Vær så venlig at Log ind for at stemme.

Teksten er ikke vurderet.